کنگره AOSpine، تهران، ایران، سپتامبر ۲۰۱۶ — حضور و سخنرانی دکتر گیو شریفی بر روی دو موضوع جراحی های سل ستون فقرات (توبرکلوزیس) و روش های دسترسی به ناحیه گردنی – پشتی