فاز اول (هفته اول)

  • مراقبت از محل جراحی
  • اجتناب از خم شدن کمر (خم کردن زانو به جای کمر)
  • اجتناب از قرار گرفتن در وضعیت نشسته برای مدت طولانی
  • پیاده روی روزانه با افزایش در مدت زمان و سرعت
  • نشستن، خوابیدن، ایستادن، راه رفتن و از جا برخاستن به صورت صحیح

فاز دوم (هفته دوم و سوم)

  • افزایش راه رفتن برای مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در روز
  • کشیدن (استرچ کردن) عضلات همسترینگ
  • انجام نرمش های زیر:

فاز سوم (هفته چهارم تا هفته ششم)

  • انجام نرمش زیر:

فاز چهارم (هفته هفتم تا هفته دوازدهم)

  • انجام نرمش زیر: