Project Description

بیمار آقای ۳۴ ساله از اهواز با علائم سردرد و سرگیجه و حالت تهوع و اختلال حرکتی در اندام های سمت راست مراجعه کردندکه با تشخیص گیلیوم کرتکس موتور در بیمارستان عرفان توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب تحت عمل جراحی تومور مغزی قرار گرفتند.

تصاویر زیر مربوط به قبل از عمل تومور مغز بیمار و بعد از عمل بیمار می باشد.

تصاویر بعد از عمل تومور مغز بیمار مربوط به سه ماه بعد از عمل می باشد که خوشبختانه تومور بیمار خوش خیم است و بیمار هیچ گونه آسیب و نقص حرکتی ندارد.

جواب پاتولوژی:
Fibrillary astrocytoma with gomistocytic component WHO grade2

تصاویر قبل از عمل:

Brain Tumor


Brain Tumor


Brain Tumor

تصاویر بعد از عمل:

Brain Tumor


Brain Tumor


Brain Tumor