Project Description

بیمار آقایی ۱۶ ساله که با درد در ناحیه شانه و اختلال حرکتی به دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. در تصاویر MRI بیمار مشخص شد که تومور نخاع در مهره گردن داشتند. بیمار تحت عمل تومور نخاع توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب قرار گرفتند و تومور بطور کامل خارج شد و بحمداله مشکل بیمار به طور کامل برطرف گردید. بر اساس نتایج پاتولوژی، تومور نخاع اینترا مدولاری از نوع اپاندیموما گرید ۲ داشتند که خوشبختانه تومور خوش خیمی است.

تصاویر قبل از عمل:

Intramedullary spinal cord tumor

Intramedullary spinal cord tumor

تصاویر بعد از عمل:

intramedullary spinal cord tumor
intramedullary spinal cord tumor