Project Description

بیمار کودکی است که تومور عمقی اپاندیموما دارد. با انجام جراحی توسط دکتر شریفی جراح مغز و اعصاب حال بیمار بهبود پیدا کرده است.

تصاویر قبل از عمل:

ependymoma

ependymoma

تصاویر بعد از عمل:

ependymoma

ependymoma

ependymoma