Project Description

بیمار آقایی هستند که با کاهش بینایی شدید به دکتر شریفی جراح اعصاب مراجعه کردند. طبق بررسی های انجام شده توسط دکتر شریفی مشخص شد که بیمار یک تومور بسیار بزرگ کرانیوفارنژیوما دارند. بیمار توسط دکتر شریفی جراح مغز و اعصاب تحت جراحی قرار گرفت و بحمداله کاملا بهبود پیدا کرد.

تصاویر قبل از عمل:

large craniopharyngioma tumor

large craniopharyngioma tumor

large craniopharyngioma tumor

تصاویر بعد از عمل:

large craniopharyngioma tumor

large craniopharyngioma tumor

large craniopharyngioma tumor