Project Description

بیمار خانم ۵۷ ساله ای هستند که دچار مننژیومای چندتایی (Multiple Meningioma) هستند. از سه توموری که بیمار داشت، تومور پریتال راست بسیار بزرگ بوده که این تومور تحت جراحی قرار گرفت و بقیه تومورها پیگیری می شوند تا در زمان مناسب برداشته شوند. تومور توسط دکتر شریفی جراح مغز و اعصاب به طور کامل تخلیه شد و نتایج پاتولوژی نوع تومور را Transitional Menangioma Grade 1 نشان داد.

تصاویر قبل از عمل:

Meningiomaمننژیوم

Meningiomaمننژیوم

Meningiomaمننژیوم

تصاویر بعد از عمل:

Meningiomaمننژیوم

Meningiomaمننژیوم

Meningiomaمننژیوم