Project Description

بیمار آقایی ۴۹ ساله بودند که با تومور بزرگ هیپوفیز و تاری دید مراجعه کردند. جراحی هیپوفیز توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب با موفقیت انجام شد و تومور به طور کامل تخلیه گردید.

تصاویر قبل از عمل:

pituitary tumor

pituitary tumor

pituitary tumor

تصاویر بعد از عمل:

pituitary tumor

pituitary tumor

pituitary tumor