Project Description

بیمار خانمی جوان هستند که با سر خوردگی مهره‌های کمری L4-L5 مراجعه کردند. ایشان درد شدیدی در ناحیه پا و کمر داشتند. بیمار توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب تحت عمل جراحی آزادسازی نخاع و فیکساسیون مهره‌های L4-L5 قرار گرفتند. بحمداله حال بیمار بسیار خوب است.

تصاویر قبل از عمل

Spondylolisthesis

Spondylolisthesis

Spondylolisthesis

تصاویر بعد از عمل

Spondylolisthesis