Project Description

تصاویر بیمار با تومور هیپوفیز که به روش اندوسکوپیک از راه بینی توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب و دکتر اکبری متخصص گوش و حلق و بینی در بیمارستان عرفان جراحی شدند.

بیمار ۳۸ ساله که ۲ سال تحت درمان دارویی برای پرواکتینوما بوده است. بینایی بیمار بدتر شده و داخل تومور هیپوفیز، کیست تشکیل شده که دیگر به درمان دارویی پاسخ نمی داد. تومور هیپوفیز بسیار سفت بود که به روش اکتراکپسولر خارج شد.

تصاویر قبل از عمل :

Pituitary


Pituitary


Pituitary


Pituitary


Pituitary

تصاویر بعد از عمل :

Pituitary


Pituitary


Pituitary


Pituitary


Pituitary