Project Description

بیمار خانمی هستند که دچار دیسک توراسیک بین مهره های T10- T11 بودند. بیمار ۲ سال درد داشتند و دچار بی حسی در ناحیه پای چپ بودند. عمل جراحی دیسک توراسیک در خرداد ماه ۱۳۹۵ توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب و با قرار دادن ۴ پیچ کیج تی لیف انجام شد. بحمداله حال بیمار خوب است.

تصاویر قبل از عمل:

thoracic disc

thoracic disc

تصاویر بعد از عمل:

thoracic disc

thoracic disc