Project Description

خانمی با اختلال شدید بینایی مراجعه کردند. ایشان طی 4 سال اخیر درمان‌های دارویی متعددی را جهت درمان تومور دریافت کرده بودند اما با این حال تومور کیستیک شده و بسیار بزرگ شده بود. بیمار توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب به همراه تیم رینولوژی مخصوص جراحی هیپوفیز به سرپرستی دکتر نادر اکبری تحت عمل جراحی به روش اندوسکوپیک اندونازال قرار گرفت و تومور به طور کامل تخلیه شد. بعد از عمل جراحی، غده هیپوفیز طبیعی و استاک حفظ شد که این کار از لحاظ تکنیکی یکی از پیچیده‌ترین کارها در جهان است.

تصاویر قبل از عمل

تصاویر بعد از عمل