فاز اول (هفته اول)

 • مراقبت از محل جراحی
 • آموزش خوابیدن و برخاستن از تخت
 • آموزش نشستن و برخاستن از صندلی

فاز دوم (هفته دوم تا هفته دهم)

 • در این فاز نیز از چرخش و خم کردن کمر اجتناب گردد
 • کاهش زمان نشستن و افزایش زمان پیاده روی
 • عدم حمل بار با وزن بیش از ۴ کیلوگرم
 • عدم بالا بردن هر وزنه ای به بالای سر
 • حرکت دادن اندام تحتانی بیمار در تمام جهات توسط پزشک
 • کشش عضلات ران (کواد ریسپس، همسترینگ) و ساق پا
 • کشش عضلات هیپ فلکسور پس از ۸ هفته با اجازه پزشک
 • حرکت پل
 • به هم فشردن عضلات باسن
 • برنامه ریزی پیاده روی پس از ۸ هفته با اجازه پزشک
 • نرمش زیر:

فاز سوم (هفته یازدهم تا هفته بیستم)

 • ادامه توانبخشی های فوق با افزایش تعداد و افزودن وزن به برخی از نرمش های فوق
 • دراز نشست بدون چرخش و خم کردن کمر
 • حرکت شنا