گالری اخبار و رویدادها

دکتر گیو شریفی از اعضای کمیته علمی کنگره جامعه جراحان اعصاب ایران، ۱۳۹۵

سومين كنگره بين المللی نقشه برداری مغز، تهران، ایران، سپتامبر ۲۰۱۶

کنگره AOSpine، تهران، ایران، سپتامبر ۲۰۱۶

دومین کنگره بزرگ جراحی عروق و قاعده جمجمه، ساپورو، ژاپن، جولای ۲۰۱۶

شانزدهمین کنگره فدراسیون بین المللی جراحان مغز و اعصاب، تهران

WhatsApp chat مشاوره