ورزش کمر بعد از عمل

2020-02-22

حرکات ورزشی بعد از جراحی دیسک کمر

  حرکت پل زدن با دو پا همراه با انقباض عضلات شکم (شکل 1) شکل 1: حرکت پل زدن. حفظ راستای طبیعی ستون فقرات (پرهیز از […]