آکرومگالی 1

آکرومگالی و بهترین درمان آن یعنی عمل جراحی آندوسکوپیک