آدنوم هیپوفیز

pituitary adenoma

خوشبختانه شاهد شرایط خیلی خوب بیماری هستیم که ده روز از عملشون ( آدنوم هیپوفیز ) گذشته و تا حدودی زیادی بینایی بیمار به حالت عادی برگشته ، چرا که بخاطر فشار تومور دید چشم راست بیمار شدیدا کاهش یافته بود

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 22

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + هفده =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی