آکرومگالی – تومور آدنوم هیپوفیز

بیمار آقای جوان که از چهار سال قبل با بزرگی دست و پا و افزایش سایز صورت مواجه شدند ، در بررسی های هورمونی ، میزان هورمون رشد زیاد شده و در گرافیها متوجه وجود یک تومور آدنوم هیپوفیز نسبتا بزرگ شدیم. در نهایت بیمار با تشخیص آکرومگالی و یه روش آندوسکوپی عمل شدند و تومور به صورت خارج کپسولی کاملا تخلیه گردید.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 14

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × یک =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی