آکرومگالی 2

آکرومگالی و بهترین درمان آن یعنی عمل جراحی آندوسکوپیک