بیماری کیاری

بیماری کیاری

بیمار خانم جوان که با عدم تعادل و ضعف اندامها بویژه دستها مراجعه کردند در بررسی ها متوجه بیماری کیاری شدیم که در آن تونسیلهای مخچه پایینتر از حد طبیعی قرار میگیرد
در یک عمل میکروسکپیک دورا را باز کرده و مخچه را آزاد کردیم و از پچ برای افزایش مساحت دورا استفاده کردیم تا فشار روی مخچه کاهش یابد.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 27

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 19 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی