craniopharyngioma

ضایعه ای در ناحیه سوپراسلار و کیاسما