تومور اپیدرموئید Cpa

تومور اپیدرموئید Cpa

تومور اپیدرموئید Cpaدر آقای جوان که با شکایت همی فاشیال اسپاسم به صورت پرش نیمه صورت و همچنین کاهش شنوایی گوش چپ آمدند در بررسی ها متوجه تومور اپیدرموئید شده که خوشخیم و با منشا جنینی میباشد
خوشبختانه تومور کاملا تخلیه گردید و اعصاب کرانیال حفظ شدند و در انتهای عمل با نرواستیمولیتور یا تحریک کننده اعصاب، بخوبی عصبها تحریک میشوند

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 21

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − چهارده =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی