تومور هیپوفیز بسیار بزرگ

بیمار آقای ۳۲ ساله با مشکل تاری دید چشم راست به مدت شش ماه به دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. بعد از ام ار ای توده ایی عظیم در ناحیه هیپوفیز بیمار دیده میشد که به دلیل بزرگی تومور، بیمار در دو مرحله تحت عمل جراحی تومور هیپوفیز قرار گرفت.

جراحی هیپوفیز توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب در مرحله اول به روش اندوسکوپیک و در مرحله دوم به روش کرانیوتومی با موفقیت انجام شد و تومور بطور کامل تخلیه گردید.

تصاویر قبل از عمل:

تصاویر بعد از عمل:

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × پنج =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی