تومور چشم

تومور چشم

تومور چشم ( مننژیوم انپلاک اربیت و بال اسفنوئید) در خانمی که با مشکل برآمدگی و بیرون زدگی چشم آمدند تومور کامل خارج شد و دیواره اربیت یا کاسه چشم ترمیم گردید.

ویدئوی جراحی در “تالار جراحی” قابل مشاهده است.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 48

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 − 2 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی