مننژیوم پترو کلیوال

مننژیوم پتروکلایوال

بیمار خانم میانسالی که از سالها قبل سردرد داشتند اخیرا تشدید شده و عدم تعادل پیدا کردند همچنین دچار ضعف پای چپ شدند در نهایت با تشخیص مننژیوم پتروکلایوال عمل شدند تومور کاملا تخلیه گردید و اعصاب به کمک نورومانیتورینگ چک شد.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 23

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × پنج =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی