با نهایت تاسف و تاثر، وفات پدر گرامی جناب آقای دکتر گیو شریفی، تسلیت باد

با نهایت تاسف و تاثر، وفات پدر گرامی جناب آقای دکتر گیو شریفی، تسلیت باد