کیست کلوئید

عمل بیمار آقای جوان که با شکایت سرگیجه و ضعف پاها همچنین تاری دید مراجعه کردند و در بررسی ها متوجه کیست کلوئید شده و تصمیم به یک عمل میکروسکوپیک گرفته شد

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 23

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + 11 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی