گلیوم مخچه

گلیوم مخچه

بیمار دختر ۱۴ ساله از دو هفته قبل سردرد داشتند با تشخیص تومور مخچه احتمالا آستروسیتوم عمل شدند و تومور کاملا تخلیه گردید
جهت ادامه درمان منتظر جواب پاتولوژی هستیم.

برای مشاهده ویدیوی جراحی به “تالار جراحی” مراجعه شود.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 46

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + 17 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی