دکتر سید مسعود هاشمی
متخصص درد

فوق تخصص درد از فرانسه
مدیر آموزش رشته فلوشیپ درد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
عضو هیئت مدیره انجمن درد ایران
عضو انجمن جهانی درد آمریکا (IASP)

مشاهده سایت
WhatsApp مشاوره