تقدیر بیماران از دکتر گیو شریفی

2019-10-22

بیمار کیاری از تبریز

گر طبیبانه بیایی به سراغم به دو عالم ندهم لذت بیماری را . من دوسال پیش ناامیدبه مطبتان آمده بودم ولی الان با وجودشما سلامت درکنارخانواده […]