عمل آنوریسم مغزی

2019-11-30

عمل آنوریسم مغزی

دومین عمل آنوریسم در هفته گذشته که مربوط به شریان قدامی مغز بود که خوشبختانه به خوبی کنترل شد آنوریسم عروق مغزی یکی از مشکلات خطرناک […]
WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی