• انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, pdf, docx.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .