تومور آدنوم هیپوفیز در بیمار ۳۹ ساله

تومور آدنوم هیپوفیز

بیمار آقای ۳۹ ساله که با شکایت تاری دید دو سال قبل در مرکز دیگری با تشخیص آدنوم هیپوفیز عمل شدند ولی متاسفانه تومور کاملا تخلیه نشد .
در حال حاضر بیمار را دو نوبت عمل کردیم یک نوبت از راه بینی بخشی از تومور را خارج کرده و نوبت دوم از راه جمجمه زیرا که تومور چسبندگی زیادی به شریان مغزی قدامی داشته در عمل اول آسیب دیده بود . در نهایت تومور را کاملا تخلیه کردیم و شریان آسیب دیده با کلیپ ترمیم شد.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 80

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 − 3 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی