• فوق تخصص درد از فرانسه
  • مدیر آموزش رشته فلوشیپ درد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  • عضو هیئت مدیره انجمن درد ایران
  • عضو انجمن جهانی درد آمریکا (IASP)