مسعود شجاعی و دکتر گیو شریفی

دیدار مسعود شجاعی و دکتر گیو شریفی