حضور دکتر گیو شریفی در ششمین همایش نقشه برداری مغز ایران