آکرومگالی 3

آکرومگالی و بهترین درمان آن یعنی عمل جراحی آندوسکوپیک