تخلیه تمام ضایعه تومور آستروسیتوم هیپوکامپ به روش میکروسکوپیک

تخلیه تمام ضایعه تومور آستروسیتوم هیپوکامپ به روش میکروسکوپیک

بیمار آقای ۲۴ ساله که از سیزده سال قبل تشنج داشته و با دارو کنترل میکردند اما اخیرا با دارو کنترل نشده و علیرغم تشنج بیمار مشکل گزگز دست و اختلال حافظه نیز پیدا کردند که بعد از بررسی ها متوجه تومور آستروسیتوم هیپوکامپ شده و به روش میکروسکوپیک تمام ضایعه را تخلیه کردیم .

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × پنج =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی