تنگی کانال نخاع کمری (Lumbar Spinal Stenosis)

تغییرات در اندازه و یا شکل کانال نخاعی با گذر عمر افزایش می یابد. در یک فرد سالم، وجود فضای کافی در فورامن های مهره ای، عبور طناب نخاعی و خروج فیبرهای عصبی را میسر می سازد اما در شرایط پاتولوژیک، این فضا محدود شده (در اثر رشد بیش از حد استخوان یا بافت های اطراف) و باعث اعمال فشار بر روی اعصاب می شود که این امر موجب بروز علائم عصبی – عضلانی مختلف خواهد شد.
تنگی کانال نخاعی را به دو دسته تقسیم می کنند: تنگی در ناحیه کمری و تنگی در ناحیه گردنی. با اینکه تنگی در ناحیه کمری بسیار شایع تر بوده اما تنگی کانال نخاعی در ناحیه گردنی بسیار خطرناک تر است.


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 22

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =

WhatsApp مشاوره