تومور بزرگ مننژیوم اولفکتوری

تومور بزرگ مننژیوم

تومور بزرگ مننژیوم اولفکتوری در خانمی که با شکایت تاری دید و فقدان حس بویایی آمدند . در یک عمل میکروسکپیک تومور را کاملا تخلیه گردید.

فیلم جراحی انجام شده توسط دکتر گیو شریفی در “تالار جراحی” قابل مشاهده است.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 36

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 5 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی