تومور بزرگ مننژیوم کلینوئید

مننژیوم کلینوئید

تومور بزرگ مننژیوم کلینوئید که با شکایت تاری دید و افتادگی پلک یا پتوزیس آمدند همچنین دچار ضعف اندام شده بودند. خوشبختانه علیرغم چسبندگی فراوان تومور به عروق و بزرگی آن، یکجا تومور را جدا و خارج کردیم.

آناتومی دقیق عروق قاعده جمجمه را بخوبی میتوانید مشاهده فرمائید که به دانشجویان عزیز کمک زیادی میکند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 46

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − 6 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی