تومور داخل بطن

تومور داخل بطن در آقای جوان ۳۲ ساله با شکایت کاهش هوشیاری و اختلال حافظه و تکلم

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 32

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 4 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی