تومور درمویید و اپاندیموما به صورت همزمان

تومور درمویید و اپاندیموما به صورت همزمان

توموری پر از مو در مغز تومور درموئید با ریشه جنینی که پر از تارهای مو بود که در قسمت خلفی مغز بیمار قرار داشت همچنین تومور دیگری در قسمت فوقانی نخاع وجود داشت خوشبختانه هر دو تومور طی یک عمل جراحی موفق خارج شدند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج − 5 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی