تومور درمویید و اپاندیموما

تومور درمویید و اپاندیموما به صورت همزمان