تومور مغز اپیدرموئید

تومور مغز اپیدرموئید

تومور مرواریدی شکل یا اپیدرموئید مغز در خانم جوان که با سردرد و وزوز گوش مراجعه کردند
خوشبختانه تومور کاملا خارج شد و اعصاب سالم حفظ شدند

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + هفده =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی