جراحی تومور بسیار بزرگ مننژیوم توسط دکتر گیو شریفی

جراحی تومور بسیار بزرگ مننژیوم توسط دکتر گیو شریفی

توضیحات استاد گیو شریفی در هنگام جراحی تومور مغزی در بیمارستان عرفان نیایش در خصوص یکی از بزرگترین تومورهای منژیوم که به صورت کامل خارج گردید

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.6 / 5. Vote count: 76

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 3 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی