تومور نخاع

بیمار آقایی ۱۶ ساله که با درد در ناحیه شانه و اختلال حرکتی به دکتر گیو شریفی مراجعه کردند. در تصاویر MRI بیمار مشخص شد که تومور نخاع در مهره گردن داشتند. بیمار تحت عمل تومور نخاع توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب قرار گرفتند و تومور بطور کامل خارج شد و بحمداله مشکل بیمار به طور کامل برطرف گردید. بر اساس نتایج پاتولوژی، تومور نخاع اینترا مدولاری از نوع اپاندیموما گرید ۲ داشتند که خوشبختانه تومور خوش خیمی است.

 

تصاویر قبل از عمل:

 

 

تصاویر بعد از عمل:

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 15

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 19 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی