تومور هیپوفیز – جراحی توده بزرگ آدنوم

بیمار آقای ۴۸ ساله با سردرد و تاری دید به نورولوژیست مراجعه میکنند و بعد از انجام ام آر آی متوجه توده بزرگ در ناحیه هیپوفیز میشوند.
بعد از ارجاع به دکتر گیو شریفی ، آزمایشات هورمونی انجام شده و تصمیم بر عمل ایشان گرفته میشود.
در عکس های سمت چپ توده بزرگ آدنوم با پیکان قرمز رنگ نشان داده شده که در تصاویر معادل در سمت راست که اخیرا گرفته شده اند مشخص کننده خارج شدن کامل ضایعه از ناحیه مذکور است.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 12

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج − 1 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی