تومور گانگلیو نوروبلاستوما

تومور گانگلیونوروبلاستوما

تومور ناحیه مدیاستن (داخل قفسه سینه) در کودک ۵ساله که با شکایت افتادگی پلک و درد بازو مراجعه کردند و با تشخیص تومور گانگلیونوروبلاستوما به کمک تیم جراحی توراکس و عروق عمل شدند.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 77

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − 3 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی