جراحی تشنج چیست ؟

جراحی تشنج چیست ؟

کورپوس کالوزوتومی

درمان تشنج – جراحی تشنج – کالوزوتومی

کورپوس کالوزوم (corpus callosum) : مجموعه ای از الیاف عصبی ضخیم و پهن می باشد که بین دو نیمکره مغزی قرار گرفته و ارتباط آن ها را برقرار می کند. این بخش بزرگترین قسمت سفید در مغز انسان ها می باشد که حدودا ۱۰ سانتی متر طول داشته و شامل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون آکسون می باشد. کورپوس کالوزوم دارای ۴ قسمت اصلی شامل genu – rosirum –  bealy و splenium می باشد.

کورپوس کالوزوتومی:

یک اقدام  تسکینی جراحی می باشد که برای درمان تشنج مقاوم به درمان دارویی انجام می شود.در این عمل ارتباط بین دو نمیکره مغزی قطح می شود تا فعالیت های تشنجی بین آن ها منتقل نشود.با آنکه ارتباط بین دو نیمکره قطع می شود اما برخی از ارتباطات از طریق کمیشر قدامی و خلفی همچنان میسر می باشد.

کالوزوتومی فدامی معمولا از ½ تا ۴/۵ قدامی کورپوس کالوزوم را قطع می کنیم.که این جراحی بسیار حساس و تکنیکی می باشد. و از طریق کرانیوتومی انجام می شود. با توجه به وجود سیاهرگ اصلی جمجمه سینوس ساژیتال فوقانی) و وریدهایی که به آن میریزد، احتمال خطر آسیبهای سیاهرگی وجود دارد.

از این رو این جراحی تسکینی نامیده می شود که کانون مولد صرع را از بین نمی برد. به همین دلیل تشنج در بیمار کاملا از بین نرفته و صرفا به خاطر کاهش تبادلات الکتریکی از نواحی نا مربوط باعث کاهش تواتر حملات تشنجی می شود. و اثر خاص در آن کاهش زمین خوردن به دنبال تشنچ است.

انواعی از تشنجات بخصوص آنهایی که در ارتباط با سندروم وست (west) هستند که نوعی تشنج است در دوران شیرخوردگی شروع شده و انواع نختلفی نیز دارد، میتوانند به صورت آتونیک سیژر (Atonic Seizure) باشد که امواج تشنجی باعث شل شدن همه عضلات ایستایی می‌باشد.بیمار به طور ناگهانی زمین می خورد که به آن تشنج آتونیک گفته می‌شود.

مراقبت های بعد از عمل :

بیمار باید تمام داروهای ضد تشنج همانند قبل از عمل مصرف کند و بعدا توسط همکار نورولوژیست داروها تنظیم شود.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 23

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − سه =

WhatsApp مشاوره